28η Ὀκτωβρίου 1940, ΔΕΝ ἠσαν ὅλοι παρόντες.

Οἱ δουλάνθρωποι τοῦ ΚΚΕ, οἱ λεπροί του ἔθνους

Ὅταν τό ἔθνος σύσσωμον γύρω ἀπό τόν κυβερνήτην του, Ἰ.Μεταξᾶ, ἐκαλεῖτο νά προσθέση νέες δάφνες στίς ἤδη ὑπάρχουσες εἰς τόν ἀγλαόμορφον θρόνον τῆς ἑλληνικῆς δόξης, οἱ ἐκ γεννέσεως καί ἐξ ἐπαγγέλματος προδότες, μητραλοῖαι κομμουνισταί, πιστοί στό σύμφωνον Μόλοτωφ-Ρίμπεντροπ, πού ὑπεγράφη στίς 23-08-1939 μεταξύ Ἐθνικοσοσιαλιστικῆς Γερμανίας καί Ε.Σ.Σ.Δ., τό ἄφησαν νά ἀντικαταστήση εἰς τήν ψυχήν τῶν τήν ἐθνικήν συνείδησιν. Ὑπό τήν ἐπίδρασίν του καί τίς ὁδηγίες τῆς Γ Διεθνοῦς, οἱ ἐγχώριοι (οὐδέποτε Ἕλληνες) Μπολσεβῖκοι, ἀπέδωσαν τήν εὐθύνη τοῦ πολέμου…εἰς τόν Ἰ.Μεταξᾶ!!! 


"Ὁ Μεταξᾶς ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἔκαμε πόλεμο Φασιστικό, καταχτητικό πόλεμο… "


Ὁ ἡγέτης τῆς, τότε, κομμουνιστικῆς πλέμπας Ν.Ζαχαριάδης, ἔγκλειστος εἰς τάς φυλακάς, ἔγραψε τρεῖς ἐπιστολές.Στήν πρώτη, ἀνεγνώριζε ἀνεπιφυλάκτως, ὅτι ὁ λαός ὤφειλε νά ἀγωνισθῆ ἐνάντιον τῶν Ἰταλῶν. Αὐτήν, τό Κ.Κ.Ἐ ἐχαρακτήρισεν ὡς “κατασκεύασμα τῆς ἀσφαλείας καί τοῦ Μανιαδάκη”.Ὁ Ζαχαριάδης σέ δευτέρα του ἐπιστολή, ἀναιρεῖ ὁλοκληρωτικῶς τήν πρώτη, ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ ἡρωικός πόλεμος μας εἶναι ἰμπεριαλιστικός (“Ριζοσπάστης” 22-11-40) συμορφούμενος πλήρως μέ τήν γραμμήν Μόσχας-Κομιντέρν.


Εἰς τήν τρίτην ἐπιστολήν του ἡ ὁποία ἐγράφη στίς 17-1-41 (“Κομμουνιστική Ἐπιθεώρησις” Ἰούλιος τοῦ 1942 καί “Ριζοσπάστης” 28-10-45) ὁ ἐλεεινός ὑπάνθρωπος γράφει:


Ὁ πόλεμος προκλήθηκε ἀπό τήν βασιλομεταξική σπεῖρα….δέν μπορεῖ νά ἔχη τήν παραμικρή σχέση μέ τήν ὑπεράσπιση τῆς πατρίδας μας….καλοῦνται οἱ στρατιῶτες νά ἀρνηθοῦν νά πολεμήσουν….


Καί καταλήγει, μέσα ἀπό ἕνα σωρό ἐθνοπροδοσίες, ὅτι ὁ Μεταξᾶς εἶναι:


ὁ κύριος ἐχθρός τοῦ λαοῦ καί τῆς χώρας. Ἡ ἀνατροπή του εἶναι τό πιό ἄμεσο καί ζωτικό συμφέρον τῆς χώρας


Καί ἐνῶ τό ἔθνος αἱμάτωνε καί οἱ ἀθάνατοι νεκροί μας προσετίθεντο σ΄αὐτούς τῶν Θερμοπυλῶν καί τῆς Σαλαμίνος, οἱ δουλάνθρωποι τοῦ Κ.Κ.Ε, οἱ βρυκόλακες τοῦ κάθε φωτός, οἱ βόθροι κάθε ψυχοπνευματικοῦ λύματος, τότε ἀκριβῶς στίς 31-4-1941, συνεκάλεσαν τήν Κ.Ε τοῦ Κ.Κ.Ε γιά νά διακηρύξουν, ὡς ἐμετό ἀπό τό βορβορῶδες στόμα τους, τά ἑξῆς:


Ἡ Κ.Ε. τοῦ Κ.Κ.Ε. καλεῖ τούς φαντάρους, τούς ναῦτες καί τούς ἀεροπόρους νά πάρουν στά χεριά τούς διοίκησι τῶν μονάδων τους… νά προτείνουν εἰρήνη στούς ἀπέναντι ἀντιπάλους τους…σταμάτημα τοῦ πολέμου…καί προσανατολισμό τῆς χώρας πρός τήν Σοβιετική Ἕνωση….κάλει τήν ἐργατική τάξη…τούς ἐργάτες μεταφορῶν, ναυτεργάτες, λιμενεργάτες, αὐτοκινιστές καί ἐργάτες πολεμικῶν ἐργοστασίων, νά ἐφαρμόσουν…ἀντιπολεμικό μέτωπο…νά παλαίψουν μέ συγκεντρώσεις, μέ διαδηλώσεις μέ κωλυσιεργεία στήν παραγωγή, μέ οἰκονομική καί πολιτική ἀπεργία….νά πάρει παράδειγμα ὁλόκληρος ἑλληνικός λαός ἀπό τόν ἡρωϊκό ἀδελφό λαό τῆς Βουλγαρίας…


γιά νά συνέχιση τήν ἐμετική του προδοσία καί μετά τήν γερμανική εἰσβολή καί κατοχή λέγοντας ὅτι

 

….ἦταν πλάνη τοῦ λαοῦ ὅτι ὁ πόλεμος ἦταν δίκαιος”..!!!


Αὐτά τά κτήνη, ὅπου συνεχισταί των εἶναι οἱ σημερινοί μητραλοῖες τοῦ “Σύριζα” καί τοῦ “Κ.Κ.Ε.”, χάρις τήν Δημοκρατία πού…νίκησε, ἀτιμώρητοι, θρασεῖς καί προκλητικοί, παραμένουν οἱ ῥυθμισταί τῆς κοινωνικοπολιτικῆς ζωῆς μας γιά 47 θλιβερά μεταπολιτευτικά χρόνια.


Κατηγοροῦν, νᾶνοι, τόν Ι.Μεταξᾶ, ὅτι ἐξ’ἀνάγκης, μή δυνάμενος ἀλοιῶς νά πράξη (δῆθεν φοβούμενος τήν λαϊκήν ὀργήν τῆς ἐπαύριον) εἶπε τό “ΟΧΙ”. Τήν ἀπάντησιν τήν δίδει ὁ ἀντίπαλός του καί κρατούμενος εἰς τάς φύλακας, μαζί μέ τόν Α.Παπανδρέου, Παναγιώτης Κανελόπουλος:


Λέγουν ὅσοι ἀντικρύζουν μέ ἐμπάθεια καί αὐτά τά γεγονότα τῆς ἱστορίας, ὅτι τό ΟΧΙ δέν τό εἶπε ὁ Μεταξᾶς, ὅτι τό εἶπεν ὁ Ἑλληνικός λαός. Ναί, τό εἶπεν ὁ Ἑλληνικός λαός, ἀλλά ἀφοῦ τό εἶχεν πῆ ὁ Μεταξᾶς. Ἐάν ἔλεγεν ὁ Μεταξᾶς ΝΑΙ, πῶς θα ἔλεγεν ΟΧΙ ὁ Ἑλληνικός λαός, πού ξυπνοῦσε ἀργότερα; Θά τό ἔλεγε βέβαια μέσα του καί θά τό ἐξεδήλωνε ἔμπρακτα ὅταν θά ὠργάνωνε μυστικά τήν ἀντίστασίν του, ἀλλά ἡ Ἀλβανική ἐποποιϊα δέν θά ἐγράφετο ποτέ. Ἄς εἴμεθα λοιπόν τίμιοι ἀπέναντι τῆς ἱστορίας. Τό μέγα ΟΧΙ εἶναι πρᾶξις τοῦ Ι.Μεταξᾶ.”

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης