ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ
Τό  κακό  ἐξελλίσεται  σέ   αἰσχρό

        Ὁ Νεοφιλελευθερισμός εἶναι ἡ μετεξέλιξις τοῦ κλασσικοῦ Φιλελευθερισμοῦ, μέ τήν προσθήκην τἰς τελευταῖες δεκαετίες, τῆς Τεχνολογίας καί τῶν Ἐνώσεων (δηλαδή ἐλάτε νά σᾶς ἐνώσουμε γιά νά σᾶς ἐλέγχουμε καλύτερα). Ἂρχισαν μέ τήν ἒνωσιν ¨Σιδήρου καί Χάλυβος¨, προχώρησαν στήν ¨BE.NE.LUX¨, μετά στήν ¨Συνθήκη τῆς Ρώμης¨, ἀκολούθησε ἡ ¨ΕΟΚ¨ καί κατέληξαν στήν ¨Εὐρωπαϊκήν Ἒνωσιν¨, ἀφοῦ πέρασαν ἀπό τήν ¨ΟΝΕ¨ (οἰκονομικήν νομισματικήν ἒνωσιν). Ἐκεῖ ἐσύρθη καί ἡ Ἑλλάς χωρίς τήν θέλησίν της, δηλαδή χωρίς τήν ἐτυμηγορία τοῦ λαοῦ της. Ἀπό τήν ίστορίαν γνωρίζουμε, ὃτι ὃποιος κατακτητής καταλαμβάνει μίαν χώραν, ἐπιβάλλει καί τό δικό του νόμισμα.

Ἂρα ἡ Πατρίς γιά μᾶς τούς Ἑλληνοκρᾶτες, εὐρίσκεται ὑπό κατοχήν.


     Μέ τόν Νεοφιλελευθερισμόν φθάσαμε στήν ἐποχήν τῶν τεχνοκρατῶν, οἱ ὂποίοι ἀπό στοιχεῖα διευκολύνσεως τῆς οἰκονομίας καί τῆς προόδου, εὐρέθησαν νά γίνουν ¨ἐντολοδόχοι πολιτικοί¨ καί νά κυβερνήσουν, ὡς ἠγέτες Λαῶν καταλήγοντας στό κράτος τῆς ¨Διοικήσεως τῶν Διευθυντῶν¨ καί τῶν ἀφανῶν ¨Διευθυντηρίων τῶν τραπεζῶν¨. Ὂλοι οἱ ἐχέφρονες ἂνθρωποι καί φιλόπατρεις Ἓλληνες θά ἒχουν παρατηρήσει, ὃτι οἱ λεγόμενοι κατ´ ὂνομα ¨ἠγέτες πολιτικοί¨ κρατῶν, ἂνευ οὐδεμίας ἐξαιρέσεως, ὑπῆρξαν ἐκπαιδευμένοι ὐπάλληλοι τραπεζῶν καί συγκροτημάτων ¨ΑΓΟΡΩΝ¨. Εἶναι μία ἂριστα ἐκπαιδευμένη ¨ὐπαλληλία διοικητικῆς μηχανιστικῆς ὑπακοῆς¨ βγαλμένη μέσα ἀπό ἀόρατες σχολές (δῆθεν οἰκονομικές) καί κλειστά δωμάτια συγκροτημάτων τῆς μεγαλοπλουτοκρατικῆς δυναστείας τῶν Ροκφέλλερ στήν Ἀμερική μέ ἒδρα τήν ¨Σχολήν τοῦ Σικάγου¨ καί τῶν Ρότσιλδ στήν Εὐρώπην μέ ἒδρα τήν ¨Σχολήν τῆς Φρανφούρτης¨. Στίς σχολές αὐτές, (πλῆρης ἀντιγραφή τῆς σχολῆς τῶν Γενιτσάρων τῆς Ὀθωμανοκρατίας¨), προετοιμάζονται οἱ Γενίτσαροι τῆς ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ.


Ἐκεῖ ἐπιλέγονται καί προωθοῦνται ἂτομα μέ ¨κοσμοπολίτικον χαρακτῆρα¨, ὂχι μέ τήν ἒννοιαν τοῦ κοσμογυρισμένου, ἀλλά μέ τήν Διεθνιστικήν πολιτικήν ἂποψιν τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Ἡ ἐκπαίδευσίς των εἶναι ἡ τέχνη τῆς κερδοσκοπίας μέ στόχον τήν συσσώρευσιν πλούτου.

    Ἐκπαιδεύονται στίς τεχνικές ἀπᾶτες διαχειρίσεως τῶν χρημάτων ἀνθρώπων καί κρατῶν τῆς Γῆς, χωρίς τήν καταβολή ἐργασίας καί κεφαλαίου, ἀλλά διά τῆς ἐκμεταλλεύσεως καί τοῦ ἐκβιασμοῦ. Εἶναι γνωστές οἱ λεγόμενες οἰκονομικές ¨φοῦσκες¨, μέ τίς ὀποῖες εὐρέθησαν χρεωμένα ὂλα τά κράτη. Ἐκτός αὐτοῦ, δῆθεν ¨καταξιωμένοι ἐπιστήμονες¨ ὡς θεωρητικοί, ἀναπτύσσουν τήν κοσμοθεώρησιν τῆς παγκοσμιοποιήσεως μέ πλῆθος ἀληθοφανῶν ἐπιχειρημάτων, προσπαθώντας νά στηρίξουν τήν οὐτοπία τους.

    Αὐτά βρίσκουν πρόσφορον ἒδαφος στήν ἢδη μειωμένην ἐθνικήν ταυτότητα τῶν ¨Γενιτσάρων¨ καί διά τῆς συνεχοῦς ἐκπαιδεύσεως καί προβολῆς τῆς δυνάμεώς των, ἀφομοίωσαν μιά συνείδησιν, θρησκευτικῆς πίστεως, ὂτι τό ¨ἒργον¨ τους εἶναι πρός ὂφελος τῆς Ἀνθρωπότητος, γενικῶς καί ἀορίστως. Ἒτσι ὁ κομπασμός τῆς κυριαρχίας καί οἱ μεγάλες ὑλικές ἀπολαβές τῶν ¨Γενιτσάρων¨, ἐδημιούργησαν σ´ αὐτούς τήν βεβαιότηταν, ὂτι ἡ εὐτυχία ἀνήκει στούς πλουσίους καί ὂτι ὁ κόσμος πλάστηκε γι´ αὐτούς.


Ἒχει περάσει ἡ ἐποχή τοῦ κλασσικοῦ τύπου προδοτῶν καί δοσιλόγων. Εἲμαστε στήν ἐποχήν τῶν ¨Γενιτσάρων¨ πού συνειδητῶς ὑπηρετοῦν τόν Ἐωσφόρον ὡς ἂρχοντος τοῦ ὑλικοῦ κόσμου. Οἱ Γενίτσαροι εἶναι οἱ πλέον ἐπικίνδυνοι στόν Ἂνθρωπον καί ίδιαιτέρως στήν Πατρίδα μας. Εἶναι ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Ὃλοι αὐτοί ντόπιοι καί ξένοι Γενίτσαροι τῆς ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, οὐδεμίαν εἶχαν ποτέ ἐπαφήν μέ τόν κόσμον τῆς ζωῆς. Τόν κόσμον τῆς κοινωνίας, τῆς συμβιώσεως. Τόν κόσμον τῶν λαῶν, τῶν ἐθνῶν καί τῆς ποικιλίας τῶν ἰδιαιτεροτήτων τους. Τά πάντα γιά αὐτούς εἶναι ἀπλοί ἀριθμοί, ἑνός συγχρόνου εὐαγγελἰου ἠλεκτρονικῆς στατιστικῆς λογιστικῆς καί ἐμπορευσιμότητας. Μιά ἂπληστη μηχανή πού λαδώνεται συνεχῶς μέ τόν πόνον, τόν ἰδρώτα καί τό αἶμα ὃλων τῶν ὂντων τοῦ πλανήτου, ὣστε νά δουλεύει συνεχῶς καί ἐντονότερα, χωρίς κανέναν προορισμόν γιά τόν Ἂνθρωπον ὡς ἂτομον ἢ ὡς σύνολον.


     Oἱ σύμμαχοι τοῦ Φιλελευθερισμοῦ καί Νεοφιλελευθερισμοῦ, τῆς πλουτοκρατίας δηλαδή, εἶναι :

1. ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ

2. ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

3. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ

4. ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ

5. Δ.Ν.Τ. - ΤΡΑΠΕΖΕΣ

6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ


    Στηρίγματα τῆς πλουτoκρατίας εἶναι :

1. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

2. ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΑ

3. Μ.Μ.Ε.

4. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΓΗΣ

5. ΝΑΤΟ

6. ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ

7. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ

8. ΗΓΕΣΙΕΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

9. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

10. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ

11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

12. ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ


    Ο ΕΧΘΡΟΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ :

1. ΤΟ ΕΘΝΟΣ

2. Ο ΕΛΛΗΝ

3. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

4. Ο ΕΛΛΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΣ

5. Ο ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΚΡΑΤΗΣ

6. ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ

7. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΡΑΤΟΣ

8. Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης