Η  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΣ
ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ

        Ὃταν ἀναφερόμεθα στόν ἐθνικισμόν, ἐννοοῦμε τήν ἒμφυτον καί ἀσυμβίβαστον ἀγάπην κάθε Ἓλληνος πρός τό Ἒθνος του καί τόν γεωγραφικόν χῶρον πού τοῦ ἀνήκει ἀνέκαθεν ὡς Πατρίδα. Αὐτό ἀπορρέει ἀπό τήν ἐνσυνείδητον πίστην του πρός τήν πνευματικήν ἀνωτερότητα τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς. Ἐπειδή οἱ Ἓλληνες κατά τήν ἀρχαιότητα, πρώτοι συνειδητοποίησαν ὃτι ἀνήκουν εἰς ἓνα ἐνιαῖον ἒθνος, ἐξιδανίκευσαν τό ἐθνικιστικόν τους φρόνημα μέ τίς ὑπέρ Πατρίδος θυσίες τους. ¨ Ἲτε παῖδες Ἑλλήνων ἐλευθεροῦτε πατρίδα¨, ¨τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενοι¨ καί μέ ἂλλα ρητά καί ὂρκους. Ἒτσι ὁ ἐθνικισμός συνταυτίστηκε μέ τήν πατρίδα, ἀποτελῶντας μίαν συναισθηματικήν ἒλξιν ὣστε νά γίνει ἂρρηκτος διαχρονικός δεσμός ἐλευθέρας σκέψεως καί ἐθελοθυσίας τῶν ἀνέκαθεν Ἑλλήνων.


     Ὂπως ἀποδεικνύεται ἀπό τήν ἰστορίαν, κατ´ ἀντίθεσιν πρός τούς Ἓλληνες, οἱ ὑπόλοιποι λαοί τῆς ἀρχαίας περιόδου, ἀποτελοῦν στίφη καί ἀγέλες χωρίς καμμίαν ἐλευθέραν βούλησιν, καθοδηγούμενοι ἀποκλειστικῶς ἀπό ἓναν ἀρχηγόν στηριζομένου εἲτε στήν σωματικήν του δύναμιν, εἲτε στήν στυγνήν καταπίεσιν καί τήν βίαν τῶν ὂπλων. Γι αὐτό λοιπόν ὁ Ἐθνικισμός θεωρεῖται ὂτι ἒχει ἀρχέγονον κοιτίδα καί μήτρα γεννέσεως τήν Ἑλλάδα.


     Σέ αὐτό τό σημεῖο εἶναι ἀπαραίτητο νά ὑπενθυμίσουμε ἓνα πολύ σημαντικό γεγονός πού ἒγινε τό 2010 ἀλλά ¨πέρασε στά ψιλά¨ τῶν ΜΜΕ... Ὀμάδες ἐπιστημόνων ἀπό τό Πανεπιστήμιο Stanford τῶν Η.Π.Α. καί τό ἰταλικό Πανεπιστήμιο τῆς PAVIA, ἦρθαν στήν Ἑλλάδα προκειμένου νά διερευνήσουν τήν παλαιότητα τῶν Ἑλλήνων. Τό ἐπιστημονικό συμπέρασμα αὐτῶν τῶν ἐρευνῶν ἦταν :

1. Ἐπιβεβαιώνονται παλαιότερες ἒρευνες σύμφωνα μέ τίς ὁποίες τό DNA τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ταυτίζεται μέ τῶν σημερινῶν σέ ποσοστό 99,5 %.

2. Τό 80% τῶν κατοικούντων τήν χώρα Ἑλλήνων, εἶναι γηγενεῖς σέ χρονικό βάθος 50.000 - 150.000 ετῶν ......!!!

3. Τό DNA τῶν Ἑλλήνων εἶναι διαφορετικό ἀπό ὃλων τῶν ἂλλων λαῶν. Μόνον οἱ Ἓλληνες διαθέτουν ἓνα ἐπιπλἐον γονίδιο (τό Ε) στἠν τοποθεσία 1Β1Β τοῦ χρωμοσώματος Υ.

    Αὐτά βεβαίως εἶναι γνωστά σέ ἐμᾶς τούς Ἑλληνοκράτες, παραμένουν ὂμως ἂγνωστα στό εὐρὐ κοινό διότι τό σύστημα φροντίζει νά ἀποκρύπτει ἢ νά ὑποβαθμίζει τίς σοβαρότατες μελέτες ξένων καί Ἑλλήνων ἐπιστημόνων, ὂπως τήν περίπτωσιν μέ τόν Ἀρχάνθρωπο τῶν Πετραλώνων Χαλκιδικῆς ἠλικίας 700.000 τοῦ κορυφαίου ἀνθρωπολόγου Ἂρη Πουλιανοῦ. Πρέπει εδώ νά αναφέρουμε, πώς τόν λαμπρόν αὐτόν ἐπιστήμονα, ἀπαξίωνε γιά χρόνια ἡ πατριδοκάπηλος μασωνοδεξιά ὡς μή ἐθνικόφρονα ἀριστερόν, ἡ δέ λαίλαπα τοῦ ΠΑΣΟΚ κατ´ ἐντολήν τῶν ξένων, τόν κατεδίωξε καί κατέστρεψε μέ τραμπούκους και πρασινοφρουρούς τό ἒργο του, εύρήματα καί ἒρευνα. Ὁ δέ κοινοβουλευτικός ¨ἐθνικισμός¨ τῆς ἀκροδεξιᾶς τόν κορόϊδευε καί τόν λοιδωροῦσε.

Επίσης οἱ περιπτώσεις τῆς ἀποκρύψεως τῶν εὑρημάτων τοῦ Μετροπόντικα καί προσφάτως τοῦ τάφου τῆς Ἀμφιπόλεως, μαρτυροῦν τοῦ λόγου μας τό ἀληθές καί τό μέγεθος τῆς ἐθνικῆς προδοσίας.


    Ἀπό τούς ἰστορικούς χρόνους ἒχει καταγραφεῖ ἡ σημασία τῆς Φυλῆς τῶν Ἑλλήνων στήν ἐξέλιξιν καί πρόοδον τοῦ πολιτισμοῦ τῶν λαῶν τοῦ πλανήτου μας καί τῆς ποιοτικῆς πνευματικῆς ἀνελίξεώς των. Ὃλα τά ὀνομαζόμενα πολιτισμένα κράτη ἒχουν ὡς βάσιν τήν Ἑλληνικήν παιδείαν καί τήν οποίαν διδάσκουν σέ σχολές ἐπωφελούμενοι αὑτῆς. Εἶναι ἀδύνατον κάποιος σέ ἓνα κράτος νά ἀναδειχθεῖ σέ ἠγέτη ἢ σημαντική προσωπικότητα, χωρίς νά γνωρίζει τήν Ἑλληνική Γραμματεία καί Παιδεία. Ὃλοι οἱ σκεπτόμενοι σήμερα Ἓλληνες καί ἰδιαιτέρως ὁ Ἑλληνορθόδοξος κλῆρος, ἀφήνοντας κατά μέρος τἰς διάφορες δοξασίες, προφητείες καί ¨γραφές¨, γνωρίζουν πολύ καλά ὃτι τό λεγόμενον ¨ξανθόν γένος¨, εἶναι τό Φωτεινόν Γένος τῶν Ἑλλήνων ὡς ἐξανθρωπιστοῦ καί ἐκπολιτιστοῦ τῶν ἐθνῶν τοῦ κόσμου, ἀφοῦ αὐτός εἶναι ὁ προορισμός του καί γι αὐτόν ἐδημιουργήθη.


    Ἀναφερόμεθα σ᾽ αὐτό (ξανθόν γένος) διότι, ἀρκετοί ἀμόρφωτοι καί ἀνελλήνιστοι καθώς καί ἂλλοι κομπλεξικοί ξενόδουλοι πράκτορες, ἀναμασοῦν ξένες προπαγάνδες. Διαδίδουν ὂτι οἱ μυστικοπαθεῖς ἀσπρουλιάρηδες τῆς λευκῆς Ἀρκούδας τοῦ βορρά, θά τρέξουν νά μᾶς σώσουν ὡς ὀμόδοξοι, χωρίς βεβαίως ἐμεῖς νά κάνουμε τίποτα.... Ξεχνοῦν τήν ἀνέκαθεν φλογερή ἐπιθυμία τῆς Μόσχας νά γίνει ἡ τρίτη Ρὠμη. Ξεχνοῦν τίς συμφορές πού μᾶς ἒχουν φέρει ἐδῶ καί 200 χρόνια οἱ ἀλεπουδόμορφοι Ἀγγλοσάξωνες καί περιμένουν καί ἀπό αὐτούς τήν σωτηρίαν. Περιμένουν ἀπό τούς ἀχυρόμαλλους ἂνοες τῶν πάγων, νά μᾶς ¨ξαναστείλουν¨ τόν Ἀπόλλωνα, ὂπως καί παλαιά, ἀπό τά ὑψίπεδα τοῦ Παμίρ, Κασμίρ, Σιλεσία ἢ Βαλτική καί ὡς ἀνύπαρκτοι Ἰνδοευρωπαίοι νά σώσουν τήν λευκήν Φυλήν. Ἀπό τί ; Ἀπό τόσους πολέμους καί καταστροφές ; ἢ σήμερα ἀπό τόν βλαμμένον κομμουνιστήν ἀνάπηρον καί μισάνθρωπον Σόϊμπλε ; Ἡ βλακεία καί ὁ ¨Μεσσιανισμός¨ σἐ ὂλο τους τό μεγαλεῖο.....


    Εὐτυχῶς ὑπάρχουν ἀρκετοί ἒντιμοι ἂνδρες σέ ὃλον τόν πολιτισμένο κόσμο, πού ἀναγνωρίζουν τήν πνευματικήν μας άνωτερότητα καί τήν καταγράφουν στά γραπτά τους. π.χ. ὁ φιλὀσοφος Χέγκελ γράφει : << Ἐπειδή τό πνεῦμα, ὡς συγκεκριμένη φυλετική σκέψις, ἐνεφανίσθη κατά τήν ἀρχαιότητα μέ τήν μορφή τῆς δημιουργικῆς δύναμης, πρώτα στόν Ἑλληνικόν χῶρον >>.

Καί τελειώνει στό βιβλίο του ¨Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας¨ λέγοντας : << ῾H καθαρά λεγομένη ἀνύψωσις καί ἡ πραγματική ἀναγέννησις τοῦ πνεύματος, πρέπει νά ἀναζητηθοῦν πρῶτα εἰς τήν Ἑλλάδα >>.

     Ἂλλος φιλόσοφος καί ποιητής ὁ Σέλλεϋ ἐπισημαίνει : << Οἱ Ἓλληνες εἶναι οἱ διδάσκαλοι καί δημιουργοί μας ! Θεοί γιά νά λατρεύουμε ! Ὃλοι εἲμεθα Ἓλληνες ! Οἱ νόμοι μας, ἡ φιλολογία, ἡ θρησκεία, οἱ τέχνες, ὃλα ἒχουν τίς ρίζες τους στήν Ἑλλάδα >>. Ἐπειδή ὁ Ἑλληνικός πολιτισμός, ὡς φυσικός μετασχηματισμός τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνικισμοῦ εἶναι ὁ ἀρχαιότερος πολιτισμός τοῦ κόσμου καί φωτοδότης τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ, γράφει ὁ ίστορικός Γουίλ Ντυράν στό βιβλίον του ¨Παγκόσμιος Ίστορία τοῦ Πολιτισμοῦ¨: << Δέν ὑπάρχει τίποτε εἰς τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν, τό ὀποίον νά μήν φωτίζει τόν δικόν μας πολιτισμόν >>.

Ἓνα ὀλόκληρον βιβλίον χρειάζεται γιά νά περιγραφοῦν ἰστορικοί, φιλόσοφοι, στοχαστές, ἐπιστήμονες, καλλιτέχνες κ.ἂ. πού ἀναφέρονται στήν πνευματική μας ἀνωτερότητα. Ἀπό τόν Νίτσε πού πέθανε σχιζοφρενῆς κραυγάζοντας << ἐπιτέλους αὐτοί οἱ Ἓλληνες δέν ἂφησαν τίποτε καί γιά μᾶς νά βροῦμε.. >>, μέχρι τούς παντοτεινούς ἐχθρούς μας Μαρξιστάς, πού δέν τό ὀμολογοῦν, ὂτι ὁ Μάρξ στά γραπτά του παραδεχόταν πώς τό ντοκτορά του στήν Φιλοσοφία ἦταν πραγματεία στόν Ἓλληνα φιλόσοφο Ἑπίκουρον. Παραδεχόταν ἐπίσης πώς οἱ οικονομικές του θεωρίες εἶχαν βάσιν τόν Ἓλληνα φιλόσοφον Ἰάμβλιχον τῆς Πυθαγορείου Σχολῆς, τόν ἀρχιτέκτωνα καί φιλόσοφον Ἰππόδαμον πού ἒκτισε τά μακρᾶ τείχη τοῦ Πειραιῶς καί τόν Ἀριστοτέλην ἀπό τό κεφάλαιόν ¨ Ὁ Ἂνθρωπος ὡς οικονομικόν Ὂν ¨. 


    Ὁ Μάρξ γιά τόν ¨σοσιαλισμόν¨ του, ἀναφέρεται  σέ 4 βιβλία του ἐκτενῶς καί μέ θαυμασμόν στόν Βυζαντινόν μας Αὐτοκράτορα καί Ἂγιον τῆς Ἑλληνορθοδοξίας, Ἰωάννην Γ´ Δοῦκαν Βατάτζην τοῦ 1250 μ.Χ.  Αὐτό βέβαια δέν τολμοῦν νά τό ποῦν οἱ ἀνθέλληνες κομμουνισταί... Ἀκόμη καί οἱ γνωστοί μισέλληνες ὃπως ὁ Φαλμεράγιερ καί ὁ λόρδος Κίνλεϋ στό ἒργο του ¨ΚΕΜΑΛ¨, μέσα ἀπό τό πλῆθος τῶν κατηγοριῶν ἐναντίον μας, ἐμμέσως δείχνουν τήν κατωτερότητά τους ἀπέναντί μας.

    Ἓνα στοιχεῖον πού ἀπορρέει ἀπό τόν ἐνσυνείδητον Ἑλληνοκρατικόν ἐθνικισμόν εἶναι, ἡ ἂκαμπτος θέλησις γιά συνεχῆ ἰδεολογικόν καί δυναμικόν ἀγώνα πρός κυριαρχίαν τῶν ἐθνικῶν ἰδανικῶν τοῦ Ἒθνους καί θωράκισιν τοῦ Λαοῦ μας, ἀπό τίς ποικιλόμορφες εἰσβολές τοῦ Διεθνισμοῦ καί τῆς Ἐωσφορικῆς Ὓβρεως τῆς παγκοσμιοποιήσεως μέσω τοῦ μιγαδισμοῦ τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ὁ Ἑλληνοκρατικός μας ἐθνικισμός δέν ἒχει καμμίαν σχέση μέ τόν Σωβινισμόν καί τόν Ἰμπεριαλισμόν, ὃπως προσπαθοῦν νά πείσουν τούς συμπολίτες μας, ὀρισμένοι παραχαράκτες τῆς ἰστορίας καί ἐτερόφωτοι ψευδοφιλόσοφοι κουλτουριαραῖοι, ἐπονομαζόμενοι προοδευτικοί, ἐνῶ στήν πραγματικότητα οἱ ἲδιοι εἶναι ἡ ὀπισθοδρόμησις τῶν οὐτοπιῶν τους. Ὁ Ἑλληνοκρατικός μας ἐθνικισμός εἶναι γεμᾶτος ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία, γιατί πάντα εἶχε τόν Θεόν καί τό Δίκαιον μέ τό μέρος του. Τό πολυσέλιδον ἠμερολόγιον τοῦ Ἒθνους μας τό ἀποδεικνύει περιτράνως ίστορικῶς.


    Ὁ ἐθνικισμός μας εἶναι ἡ ζωντανή ἒκφρασις τῆς πνευματικῆς καί ὑλικῆς δυνάμεως τοῦ Ἒθνους, διά τῆς οποίας ἐπιδιώκεται ἡ πλῆρης ἀνεξαρτησία καί εὑημερία τοῦ Λαοῦ μας, ἀλλά καί ὁ φυλετικός ἐξανθρωπισμός.

Λέγοντας φυλετικός ἀνθρωπισμός, ἐννοοῦμε τήν διἀ τῶν Ἑλληνικῶν ἀξιῶν καί παιδείας ἀνύψωσιν τῶν ἂλλων ἐθνῶν καί ὂχι ὃπως συμβαίνει σήμερα ὁ φυλετικός ἐξανδραποδισμός τους, ἡ ἐκμετάλλευσις, ὁ ἀφανισμός τους καί ἡ ὑποδούλωσις στήν ἠγεσία τῶν πολυεθνικῶν καί τῶν τραπεζιτῶν.


    Ἡ κοσμοθεωρία τοῦ ἐθνικισμοῦ μας, πρεσβεύει ὡς κύριαν βάσιν, ὃτι τό βιολογικόν ¨ΕΙΝΑΙ¨ τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ τήν πρωτογενῆν αἰτία τῶν ἐνεργειῶν του καί τῶν πνευματικῶν καί νευροψυχικῶν ἰδιοτήτων του. Ὀφείλομεν ἐπομένως νά γνωρίζουμε ἐπακριβῶς τήν ἰδιοσυγκρασίαν μας. Εἲμεθα Ἓλληνες καί κάθε προσπάθεια ἀντιγραφῆς ξένων προτύπων μοιραίως θά ἀποτύχει.

Οἱ συνειδητές πράξεις μας άπορρέουν ἀπό ἓνα ἀσυνείδητον ὑπόστρωμα, ἀποτελούμενον πρό παντός ἀπό κληρονομικάς ἐπιδράσεις. Τό ὑπόστρωμα αὐτό περικλείει ἀναρίθμητα ὑπολείμματα πού ἀποτελοῦν τήν ψυχήν τῆς Φυλῆς. Οἱ σκέψεις καί τά αἰσθήματα γεννῶνται καί ἀναπτύσσονται πάντοτε ὑπό τό πρῖσμα τῆς Φυλῆς καί φέρουν τήν ἀνεξίτηλον σφραγίδα της. Ἡ Φυλή εἶναι ἡ μία καί μοναδική βάσις τῆς δημιουργίας τῶν ίστορικῶν καί κοινωνικῶν φαινομένων. Ὃλοι οἱ ἂλλοι παράγοντες εἶναι δευτερεύοντες.

    Ἡ ἀπεριόριστος φυλετική ἀλληλεγγύη, τήν ὁποίαν αἰσθάνεται ὁ κάθ´ ἓνας ἀτομικῶς γιά τά ὀμοειδῆ πρός αὐτόν ἂτομα, ἀποτελεῖ καί τήν ἐσωτερικήν δύναμιν ἒλξεως καί ὑποταγῆς πρός τό Ἒθνος του. Μακρᾶν τοῦ Ἒθνους, οἱ ἂνθρωποι νοιώθουν άνίσχυροι καί ἀνίκανοι νά ἐπιτελέσουν δημιουργικόν ἒργον. Μακρᾶν τοῦ Ἒθνους, ὁ φόβος τῆς μοναξιάς, τῆς ἀπομονώσεως καί ἡ ἀπουσία συμπαραστάσεως τοῦ Συμπολίτου καί ὀμοεθνοῦς, δημιουργεῖ ἐκτός τοῦ ἂγχους καί πολλά δεινά ἐπακόλουθα, ὃπως εἶναι ἡ ἀπάθεια, ἡ ἀδιαφορία καί ἡ ἀδράνεια πρός τήν ἀξιοκρατία, τήν διαφοροποίησιν ἐκ τῆς μάζης καί τελικῶς τήν ἀπομάκρυνσιν ἀπό τήν ἠθικήν καί τήν δύναμιν τῆς Φυλῆς, τήν οποίαν ἒπλασε ὁ Δημιουργός τῆς Φύσεως.  


    Ὑπερήφανα λοιπόν εἲμεθα φυλετιστές καί ὂχι ρατσιστές, (μέ τήν ὓπουλα διαστρεβλωμένην ἒννοιαν τῆς ὑποδουλώσεως, καταπιέσεως καί ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἂλλων φυλῶν), πού οἱ ἂλλοι ξεδιάντροπα μᾶς κατηγοροῦν. Μέ βάσιν τά ὀλίγα προναφερθέντα, ὁ ἐθνικισμός εἶναι ἡ πίστις πρός τόν φυλετισμόν, ἡ ριζωμένη εἰς τό ψυχικόν κέντρον τοῦ ᾶνθρώπου, ἀπό τήν στιγμήν κατά τήν ὀποίαν οἱ λαοί ἀποκτοῦν ἀρχικῶς συνείδησιν τῆς ἐθνικῆς των ὑποστάσεως. Τά ὑλικά δέ φαινόμενα, εἶναι ἀντανακλάσεις τοῦ πνεύματος καί τῶν ψυχικῶν φαινομένων, κατ´ ἐπέκτασιν φυσικά τῆς βιολογικῆς ὑποστάσεως τῶν ἀτόμων. Ἒτσι ὁ ζῆλος τοῦ Ἑλληνοκρατικοῦ ἐθνικισμοῦ εἶναι καί ὁ πλέον ἀγνός καί ὀρθόδοξος Ἐπαναστατισμός.


    Εἲμαστε ἐπαναστάτες καί ὂχι ἐπαναστατημένοι- διαμαρτυρόμενοι-ἀγανακτησμένοι ἂνθρωποι. Ἐπιδιώκουμε τἠν ἀλλαγήν τοῦ ίσχύοντος πολιτεύματος δι´ ἓνός ἂλλου καί ὃχι ἀπλά ἀλλαγές κυβερνήσεων, μεταρρυθμίσεων, συμβιβασμῶν καί αἰωνίων ἀορίστων ἀτέρμονων συνομιλιῶν καί συζητήσεων.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης