Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΥΛΩΝ

    ῾H ῾Ελληνοκρατία (ἑλληνικός ἐθνικισμός) ὡς ὀλοκληρωμένη κοσμοθεωρία ἒχει σαφῆ καί συγκεκριμένη θέση. ᾽Εξ ὀρισμοῦ ὁ ἐθνικισμός, ἐμπεριέχει τόν φυλετισμόν, ἡ ἒννοια τοῦ ὀποίου ἒχει ἐπίτηδες ὑποστεί φρικτἠ διαστρέβλωση ἀπό τήν πολύχρονη προπαγάνδα τῶν ἐξουσιαστῶν, προκειμένου νά μπερδέψουν τούς λαούς καί νά τόν καταστήσουν συνώνυμο τῆς καταπίεσης καί τοῦ αυταρχισμοῦ.

     ῾Η ἀληθῆς ἒννοια τοῦ φυλετισμοῦ, ἀναγνωρίζει τίς φυλές ὠς ἐκ Θεοῦ δημιουργηθέντες καί θέτει ὡς σκοπόν του τήν προστασία αὐτῶν, τήν διατήρηση τῆς καθαρότητος ἑνός ἐκάστου, τόν καθορισμό τῶν διαφορῶν μεταξύ τους, ὂχι ὡς στοιχεία ἀπαξίωσης ἢ ἀπομόνωσης τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ἀντιθέτως ὡς καθοριστικούς παράγοντες ἀνάδειξης τῆς ἀνθρώπινης μοναδικότητος, τῆς προσωπικότητος, τῆς διαφορετικότητος, τῆς βιοποικιλότητος καί τῆς πνευματικής καί ψυχικής διαφοροποίησης πού ἐν τέλει εἶναι καί ἡ πραγματικότης ἀλλά καί ἡ ὀμορφιά τοῦ κόσμου πού μᾶς περιβάλλει. Ὃπως κάθε τί στόν κόσμο εἶναι μοναδικό, ἒτσι καί ἡ κάθε φυλή ἒχει τά δικά της ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά πού καθορίζουν τήν πορεία καί ἐξέλιξή της στό χρόνο. Αύτά εἶναι καί τά στοιχεῖα πού συγκροτοῦν τήν ἱστορία της ἀλλά καί τό σημαντικότερο ὂλων, πού εἶναι ἡ συνολική προσφορά της στό ἀνθρώπινο εἶδος. Τό μέγεθος αὐτῆς τῆς προσφορᾶς εἶναι πού καθορίζει καί τήν ἀξία τῆς κάθε φυλῆς.


     Μόνον ο ἐθνικισμός επιδιώκει την ἐξέλιξη καί ἀνέλιξη τοῦ ἀνθρώπου μέ ὂχημα τήν πραγματική του υπόσταση, πάντα μέσα ἀπὀ τήν ζωογόνο μήτρα τοῦ περιβάλλοντος τῆς φυλής, τῆς Πατρίδος, τῶν παραδόσεων καί ὀπωσδήποτε μἐ τό βλέμμα πάντα στραμμένο στόν Θεό. ῾Ο ἐθνικισμός προτάσσει καί επιδιώκει τήν συνεργασία καί τήν ἂμιλλα μεταξύ τῶν αλλότριων φυλῶν καί ἐθνῶν, μέσα ὂμως ἀπό σαφή καθορισμένα ἐθνικά κρατικά ὂρια, καί θεσμούς, διότι μόνον έτσι, μέσω τῆς ὑγειοῦς ἐλεγχόμενης ὂσμωσης ἐπιτυγχάνεται ἡ εξέλιξις τῶν κοινωνιῶν καί τῶν ανθρώπων.


     Ὁ μεγάλος μας Δάσκαλος Νεοκλῆς Καζάζης ἐν ἒτει 1898 στό ὑπέροχο ἒργο του ῾ἙΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ῾῾ καθορίζει μέ καταπληκτική ακρίβεια καί μέσα σέ 2-3 γραμμές τό πῶς ἀντιμετωπίζει ἒνας ἐθνικιστής τούς ἂλλους λαούς. Τό κείμενο εἶναι γραμμένο ὑπό τήν μορφήν ἐρωταπαντήσεων :

        Ἡ ἀγάπη τῆς Πατρίδος ἀποκλείει τήν ἀγάπη τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ;

Διόλου. Ὃπως ὁ ἂνθρωπος δέν ἀγαπᾶ μόνον τόν ἐαυτόν του, ἀλλά ἀγαπᾶ ἐπίσης τήν οικογένειάν του, καί τήν πατρίδα του, οὓτω πρέπει νά ἀγαπᾶ τούς μή ἀνήκοντας εἰς τήν Πατρίδα του δηλαδή τήν Ἀνθρωπότητα.

        Μέχρι ποίου σημείου πρέπει νά προβαίνει ἡ ἀγάπη αύτή ;

Μέχρι τοῦ σημείου κατά τό ὁποῖον ἡ ἀγάπη αὐτή δέν βλάπτει τήν ἐλευθερίαν, τήν τιμήν, τήν εὐτυχίαν καί τά συμφέροντα τῆς Πατρίδος του.

        Κι ἂν τύχει νά συγκρουσθεῖ τό συμφέρον τῆς Πατρίδος μέ τό συμφέρον ἂλλων λαῶν ; 

Νά προτιμήσει ἀδιστάκτως τό συμφέρον τῆς Πατρίδος


     Αὐτός πού ἀγωνίζεται στόν τόπο του γιά νά καλυτερεύσει τό κοινωνικό, πολιτιστικό, οἰκονομικό, πολιτικό καί μορφωτικό ἐπίπεδο τοῦ ἒθνους του, εἶναι ἂξιος κάθε θαυμασμοῦ, ἐπαίνου καί σεβασμοῦ. Εἶτε αὐτός εἶναι μαῦρος, ἂσπρος, κίτρινος, πράσινος ἢ ἐμπριμέ. Ἒγχρωμος..!!! Ἂλλος βλακῶδης νεοταξικός ὃρος κι αυτός.... Νά μήν λέμε τόν μαῦρο... μαῦρο ἀλλά ἒγχρωμο. Δηλαδή ἒχει διάφορα χρώματα ; Δέν εἶναι μαῦρος ; Τί εἶναι ; Σκοῦρος ἂσπρος ; Εμεῖς δηλαδή τἰ εἲμαστε ; Αχρωμοι ; ἢ μονόχρωμοι ; Ἂσε πού ἒτσι καί ἀποκαλέσεις ἒγχρωμο, κάποιον μαῦρο ἢ ἀσιάτη θά σέ φτύσει κατάμουτρα. Ἐκεῖνοι περισσότερο θεωροῦν προσβλητική τήν ἒκφραση καί πολύ καλά κάνουν.

     ῾Ο ἐθνικισμός ὂχι μόνον δέν ἐχθρεύεται τά αλλότρια ἒθνη καί φυλές,(ὂπως μέ ἀσύστολα ψεῦδη διαδίδουν οἱ εξουσιαστές) ἀλλά ἀντιθέτως εἶναι ὁ μόνος πού ἀγαπᾶ τόν ἂνθρωπο γι αυτό πού εἶναι καί δέν προσπαθεῖ νά τοῦ άφαιρέσει βίαια τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά του πού καθορίζουν τήν ταυτότητά του ἢ νά τοῦ ἐπιβάλλει με τό ζόρι ἂλλα πού εἶναι ξένα στήν φύση του, ὂπως κάνουν μέ αφόρητη ἒνταση οἱ διεθνιστές κομμουνιστές καί οἱ πᾶσης φύσεως συνοδοιπόροι τους σήμερα στήν ῾Ελλάδα ἀλλά καί στήν Εὐρώπη γενικότερα.


     ῾Ο ἐθνικισμός διακυρύσσει ἐπίσης τόν λεγόμενο ῾῾ἐθνικιστικό ἀνθρωπισμό ῾῾. Τήν αναντίρρητη δηλαδή ὑποχρέωση τοῦ κάθε ἒθνους πού παράγει υψηλό πολιτισμό, νά μεταδίδει τά ἀγαθά τοῦ πολιτισμοῦ αυτοῦ καί στά ἂλλα ἒθνη μέ σκοπό τήν ανέλιξη ὀλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου εἲδους. Αυτονόητο εἶναι επομένως, πῶς ὂταν ἡ φυλή, τό κύτταρο δηλαδή τοῦ ἒθνους θίγεται, ὂταν δέχεται ἐπίθεση, ὂταν κινδυνεύει, ὁ ἐθνικισμός δρᾶ ὡς λέαινα μαχομένη γιά τά παιδιά της. ῾Η υπέρτατη ἀξία τῆς προστασίας τοῦ ῾Ελληνικοῦ ἒθνους, τοῦ ἐκπολιτιστοῦ καί ἐξανθρωπιστοῦ τῆς οικουμένης, ὂπως χαρακτηριστικά ο ἲδιος ὁ Κύριος ᾽Ιησοῦς Χριστός ἀποκάλυψε, εἶναι τό πρόταγμα τοῦ μέχρι θανάτου αγῶνος.

Τί εἶπε ὁ Κύριος ; ᾽᾽ Ἑλήλυθεν ἡ ὣρα ἳνα δοξασθῆ ὁ ῾Υιός τοῦ Ἀνθρώπου. Ἑλλάς γάρ μόνη άνθρωπογεννεῖ φυτόν οὑράνιον καί βλάστημα θεῖον ἡκριβωμένον. Λογισμόν ἀποτίκτουσα οἰκειούμενον ἐπιστήμη᾽᾽ (Χειρογ. Εὐσεβίου Παμφίλου, 256 μ.Χ., ΚΔ - Ιωάνν. ΙΒ 20-23)

    

    Ὃλες ἀνεξαιρέτως οἱ κομμουνιστικές, ἀναρχικές, φιλελεύθερες καί νεοταξικἐς θεωρίες καί οἱ παραφυάδες τους, μέ τήν ἀμέριστη ὑποδαύλιση καί συνδρομή τών μασονικῶν στοῶν καί σκοτεινῶν σιωνιστικῶν συνόλων, έπιδιώκουν τήν ἰσοπέδωση, πολτοποίηση καί μαζοποίηση τῶν ἀνθρώπων, μέ σκοπό τήν εὒκολη διαχείριση καί ἐκμετάλλευσή τους. Μισοῦν θανάσιμα τά ἒθνη, καί εἰδικά τό ἑλληνικό ἒθνος, διότι αἰώνια γεννᾶ ὑψηλό πολιτισμό, γεννᾶ αξίες, γεννᾶ σκέψη, γεννᾶ προσωπικότητες καί αὐτά εἶναι ἂκρως επικίνδυνα γι αυτούς πού θέλουν νά ὑποτάξουν τὀν ἂνθρωπο. Μισοῦν ὀτιδήποτε διαφοροποιεῖται ἀπὀ τόν σωρό, ὀποιονδήποτε ξεχωρίζει ἀπὀ τήν μετριότητα καί ἀπειλεἰ τήν ὀμοιόμορφη ψυχική ἒρημο πού ἐπιδιώκουν. Γι αυτό καί στοχεύουν στήν πραγμάτωση τῆς τριπλῆς μαζοποίησης τῆς Νέας Εποχῆς: Παγκόσμια διακυβέρνηση, παγκόσμια οἰκονομία, παγκόσμια Θρησκεία. Γνωρίζουν πολύ καλά ὂτι μόνον ἂν φωλιάσει ὁ ἐθνικισμός στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων μπορεῖ νά τούς σταματήσει, γι αὐτό καί ἡ ὀργανωμένη ἀπό χρόνια προπαγάνδα τοῦ ἐχθροῦ, ἒχει καταφέρει νά πείσει τά πλῆθη, ὂτι ὁ ἐθνικισμός εἶναι ὑπεύθυνος γιἀ ὂλα τά κακά τοῦ πλανήτη, τή στιγμή πού ἀκριβῶς τό ἀντίθετο συμβαίνει.


    ῾Η ἰσοπέδωση καί μιγαδοποίηση τῆς Εὐρώπης προχωρεῖ μέ ἂλματα, οἱ καπιταλιστικές φιλελεύθερες πολυεθνικές ἀπομυζοῦν σάν βδέλλες ὂλους τούς λαούς τῆς ὑφηλίου, ὁ κομμουνισμός δολοφόνησε 90.000.000 ἀνθρώπους καί τυράννησε τριπλάσιους, οἱ ἐβραϊκές τράπεζες κρατοῦν δέσμια καί αἰχμάλωτα ὂλα τἀ κράτη καί τά πρόστυχα κοινοβούλια ἀνά τόν κόσμο, κοροιδεύουν μέ δημοκρατικές κορῶνες τούς ἀποχαυνωμένους δυστυχισμένους λαούς καί γεννοῦν συνέχεια μέσα στά σπλάχνα τους διαφθορά, κλεψιά, ὑλισμό, ἀθεΐα καί ἐκφυλισμό ἀνθρώπων καί ἀξιῶν. ῾Οτιδήποτε πρεσβεῦει καί διακηρύσσει ὁ ἐθνικισμός, φυλή, ἒθνος, οἰκογένεια, Πατρίδα, παραδόσεις, ἀξίες, Θεός, βρίσκονται ὂλα ἀνεξαιρέτως στό στόχαστρο τοῦ ἐχθροῦ γιά ἐξαφάνιση. Αυτό καί μόνον αρκεῖ γιά νά καταξιώσει τόν ἐθνικισμό στίς ψυχές τῶν ανθρώπων. ᾽Αξίζει νά σημειωθεῖ ἰδιαίτερα, τό ἀδιαμφισβήτητο γεγονός, πώς μέσα σέ τέτοιο παγκόσμιο περιβάλλον ἠθικῆς κατακρύμνησης, οἰκονομικῆς καταβαράθρωσης, κοινωνικής ἐξαχρίωσης καί πολιτικῆς ἀπαξίωσης, οἱ ἐθνικιστικές ἰδέες σέ ὂλη τήν ὑφήλιο ἀνθίζουν καί οἱ λαοί ἀρχίζουν νά συνειδητοποιοῦν ὂτι οἱ λύσεις στά προβλήματά τους βρίσκονται ἐκεῖ στόν ἐθνικισμό.


     Εἶναι ἀπόλυτα βέβαιον ὃτι ἡ ἐθνικιστική ἂνοιξη θά ἒρθει στήν ἀγαπημένη μας Πατρίδα καί θά ἒρθει γιά νά ριζώσει. Θά ἒρθει ὡς φυσικό ἐπακόλουθο καί ἀντίρροπο τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἰσορροπίας πού ἡ Εωσφορική Ὓβρις ἒχει προκαλέσει. Τό πότε θα ἒρθει αὐτή ἡ ἂνοιξη, δέν τό γνωρίζουμε. Αὐτό πού μέ σιγουριά γνωρίζουμε, εἶναι ὂτι ἐμεῖς οἱ ἐθνικιστές θά τήν φέρουμε, μέ τόν δίκαιο ἀγῶνα μας, τήν πίστη μας καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

     Ὃσοι πραγματικά ἀγαπᾶτε αὐτόν τόν τόπο, ὃσοι σέβεστε τό αἶμα καί τίς θυσίες τῶν προγόνων μας, ὂσοι αἰσθάνεστε τήν ψυχή σας νά δονεῖται στό κάλεσμα τῆς Μητέρας Πατρίδος πού κινδυνεύει, ὃσοι ὑποκλίνεστε μέ άφοσίωση στά ἱερά καί ὃσια τῆς φυλῆς μας, ὃσοι δακρύζετε στό κυμάτισμα τῆς Γαλανόλευκης, ἐλᾶτε μαζί μας, ἐνωθεῖτε μαζί μας, ἀγωνιστεῖτε στό πλευρό μας γιά τήν Νίκη τῶν Ἑλλήνων.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης